Advokat

Kompetent myndighed

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
Telefon: 33923334
Fax:
E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
Web: http://www.civilstyrelsen.dk

Kontaktperson(er): Civilstyrelsen 33923334 sikkerpost@civilstyrelsen.dk

Ansøgningsblanket

Hvis du vil etablere dig eller arbejde i længere tid i Danmark, skal du ansøge den kompetente myndighed om autorisation eller lignende offentlig godkendelse.

Dokumentationskrav

PunkttegnBevis for nationalitet, f.eks. kopi af identitetskort eller pas
PunkttegnAutorisationsbevis eller et andet bevis eller certifikat, som giver dig adgang til erhvervet (hvis erhvervet eller uddannelsen er reguleret i dit land)
PunkttegnUddannelsesbeviser, som er relevante for dit erhverv
PunkttegnEvt. oplysninger om løbende faglig udvikling, seminarer og alle former for videre- eller efteruddannelse
PunkttegnEvt. beviser for relevant erhvervserfaring, f. eks. lønsedler eller attester fra arbejdsgiverne med angivelse af den relevante erhvervsmæssige aktivitet og dennes varighed
PunkttegnBeviser for, at du har udøvet pågældende erhverv i mindst 1 år inden for de sidste 10 år i etableringsmedlemsstaten, hvis dit erhverv eller uddannelsen ikke er reguleret i det land (f. eks. lønsedler eller attester fra arbejdsgiverne med angivelse af den relevante erhvervsmæssige aktivitet og dennes varighed)
PunkttegnOplysninger fra dit hjemland om ”sidestilling af uddannelsesbeviser” i henhold til artikel 12 i direktiv 2005/36/EF, som fastsat i standardformularen (bilag A til Adfærdskodeks), hvis det er relevant
PunkttegnEventuel supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener kan have betydning for vurderingen af dine erhvervs- og uddannelseskvalifikationer, eller anden relevant information, som du ønsker at give, f.eks. Curriculum Vitae
PunkttegnDine kontaktoplysninger: fornavn og efternavn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail. Hvis det er en anden end dig, som sender dokumenter, f. eks. virksomhed som sender dokumenter på dine vegne: Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail på indsenderen
PunkttegnStraffeattest
PunkttegnAttest for, at ansøgeren ikke er under lavværgemål i sit hjemland
PunkttegnAttest for, at ansøgeren ikke har anmeldt betalingsstandsning og ikke er under konkurs i sit hjemland, eller (hvis en sådan attest ikke udstedes i hjemlandet) en erklæring under ed/højtidelig erklæring fra ansøgeren.
PunkttegnNavneforandringsattest/vielsesattest (hvis det er relevant)

Særlige betingelser for personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne

Det er kun statsborgere i EU/EØS-lande og Schweiz, der kan opnå adgang til at arbejde som advokat eller advokatfuldmægtig i Danmark på grundlag af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. Derfor er advokater fra tredjelande nødt til at erhverve en dansk bachelor- og kandidatgrad i jura ved at søge optagelse og merit på et dansk universitet.

Eventuelle gebyrer

Hvis du er tjenesteyder fra et EU/EØS-land og vil arbejde midlertidigt og lejlighedsvist

Spørg venligst den kompetente myndighed, hvilke regler der gælder for levering af tjenesteydelser inden for dit erhverv.

Bekræftede fotokopier

Med "bekræftede fotokopier" menes, at en myndighed har stemplet og underskrevet hver kopiside som bekræftelse af, at kopierne stemmer overens med de originale dokumenter, som du har vist. Du kan få denne bekræftelse hos en dansk myndighed (f.eks. kommune, jobcenter m.v.), hos den institution/myndighed, der har udstedt dokumentet, hos ambassaden/konsulatet i Danmark for det land, hvor dokumentet er udstedt, hos en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier. Hvis du ikke kan sende en bekræftet kopi, kan den kompetente myndighed kontrollere indholdet og ægtheden af eksamensbeviset, certifikatet og/eller personlige data.

Oversættelser

Du skal vedlægge oversættelser af de væsentlige dokumenter (erhvervsmæssige kvalifikationer, certifikat om erhvervede rettigheder, certifikater om erhvervserfaring og lignende). Uddannelsesbevis som læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, dyrlæge eller farmaceut fra et EU/EØS-land eller Schweiz, som er oplistet i bilag V til direktivet skal ikke oversættes.

Standarddokumenter såsom identitetskort, pas osv. skal heller ikke oversættes. Andre dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk skal ikke oversættes. Dokumenter, som er udstedt på andre sprog, skal oversættes til dansk eller engelsk. Enkelte myndigheder accepterer dokumenter på tysk og fransk, og du bør kontakte den kompetente myndighed, hvis det er relevant for dig. Du kan frit afgøre, i hvilken medlemsstat i EU/EØS du ønsker at få udført en oversættelse af de væsentlige dokumenter.

Din status som erhvervsudøver her i landet

Når du udøver dit erhverv her i landet, er du underlagt de faglige, fagretlige og administrative adfærdsregler, der gælder for erhvervet, herunder regler om definition af erhvervet, om brug af titlen, om grov forsømmelse i forhold til forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, såvel som de disciplinære regler, der gælder for alle personer, som udøver erhvervet i Danmark.


Dansk lovgivning

Retsplejelovens §§ 119-147 h
Bekendtgørelse nr. 575 af 1. juni 2011 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer mv. med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007 om EU-advokaters etablering her i landet m.v. Bekendtgørelsen gennemfører direktiv 98/5/EF om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået (etableringsdirektivet) med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1429 af 11. december 2007 om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet. Bekendtgørelsen gennemfører direktiv 77/249/EØF om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (tjenesteydelsesdirektivet) med senere ændringer.

EU-direktiv(er) om gensidig anerkendelse:

2005/36/EF, Afsnit III, Kapitel I (Den generelle ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser)
Direktiv 98/5/EF (etablering) Direktiv 77/249/EØF

Når du har ansøgt om autorisation

Her kan du læse mere om dine rettigheder i forbindelse med ansøgningen:

National klagemyndighed

Organisationer

Advokatsamfundet

Andre informationskilder

Den kommenterede Retsplejelov
Karnovs lovsamling


Indhold senest opdateret: 20-01-2014 15:39:00