Beskikket bygningssagkyndig

Kompetent myndighed

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Telefon: 33732000
Fax:
E-mail: sik@sik.dk
Web: http://www.sik.dk/

Kontaktperson(er): Jane Pedersen 33732000 sik@sik.dk

Ansøgningsblanket

Hvis du vil etablere dig eller arbejde i længere tid i Danmark, skal du ansøge den kompetente myndighed om autorisation eller lignende offentlig godkendelse.

Dokumentationskrav

PunkttegnBevis for nationalitet, f.eks. kopi af identitetskort eller pas
PunkttegnCertifikat for relevant erhvervserfaring udstedt af hjemlandets kompetente myndighed
PunkttegnEventuel supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener kan have betydning for vurderingen af dine erhvervs- og uddannelseskvalifikationer, eller anden relevant information, som du ønsker at give, f.eks. Curriculum Vitae
PunkttegnDine kontaktoplysninger: fornavn og efternavn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail. Hvis det er en anden end dig, som sender dokumenter, f. eks. virksomhed som sender dokumenter på dine vegne: Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail på indsenderen
PunkttegnUddannelsesbeviser, som kan være relevante for adgang til dit erhverv
PunkttegnBevis for ansøgerens økonomiske formåen og bevis for forsikringsdækning
PunkttegnAttest for, at ansøgeren ikke er under lavværgemål i sit hjemland
PunkttegnHæderlighedsattest/vandelsattest fra ansøgerens hjemland
PunkttegnAttest for, at ansøgeren ikke har anmeldt betalingsstandsning og ikke er under konkurs i sit hjemland, eller (hvis en sådan attest ikke udstedes i hjemlandet) en erklæring under ed/højtidelig erklæring fra ansøgeren.
PunkttegnErklæring (f.eks. Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing) fra de kompetente sundhedsmyndigheder i dit hjemland/etableringsland. Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere inden for din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Erklæringen bør være udfærdiget på engelsk og bør sendes direkte til den kompetente myndighed i Danmark. Erklæringen må højst være 3 måneder gammel.
PunkttegnNavneforandringsattest/vielsesattest (hvis det er relevant)

Særlige betingelser for personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne

Personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne behandles efter de danske regler.

Eventuelle gebyrer

Betaling for optagelseskursus: 12.989 kr. Gebyr for beskikkelse: 1345 kr.

Hvis du er tjenesteyder fra et EU/EØS-land og vil arbejde midlertidigt og lejlighedsvist

Inden du første gang flytter til Danmark for at udføre tjenesteydelser, skal du sende en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed. Myndigheden kontrollerer dine erhvervskvalifikationer, før du kan begynde at levere tjenesteydelser i Danmark.

Du kan sandsynligvis sende anmeldelsen via Business in Denmark-portalen. Søg på den engelske erhvervsbetegnelse her: Business in Denmark: Self-service (nyt vindue).

Hvis du også agter at udføre midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i Danmark i løbet af det følgende år, skal du forny den forudgående anmeldelse.

Vedlæg følgende dokumenter, når du sender den første anmeldelse:

PunkttegnDine kontaktoplysninger: fornavn, efternavn, adresse, telefon og e-mail.
PunkttegnEn dateret og underskrevet erklæring om, at du ønsker at udøve dit erhverv midlertidigt og lejlighedsvis i Danmark. Husk at oplyse dit erhverv.
PunkttegnDokumentation for statsborgerskab (f.eks. kopi af relevante sider fra dit pas).
PunkttegnAttestation for, at du er lovligt etableret i en medlemsstat med henblik på at udøve erhvervet, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt dig at udøve dit erhverv, heller ikke midlertidigt (en liste over de relevante dokumenter, som udstedes i medlemsstaterne, findes i bilag B til Adfærdskodeksen) eller et andet dokument, som beviser lovlig etablering.
PunkttegnBekræftede fotokopier af dokumenter, som beviser dine erhvervsmæssige kvalifikationer (uddannelsesbeviser, kursusbeviser, bevis for erhvervserfaring, autorisationsbevis osv.).
PunkttegnHvis hverken dit erhverv eller din uddannelse er lovreguleret i den medlemsstat, hvor du er etableret: Bevis for, at du har udøvet erhvervet i mindst 1 år inden for de sidste 10 år i etableringslandet (f.eks. ansættelseskontrakter eller attester fra arbejdsgivere med angivelse af den erhvervsmæssige aktivitet og dens varighed).
PunkttegnRedegørelse for din uddannelse, herunder f.eks. uddannelsens samlede varighed, uddannelsens fag og deres omfang (f.eks. i ECTS-point), andelen af henholdsvis teoretisk og praktisk indhold, hvor dette er relevant, samt oplysninger om eventuel faglig erfaring, løbende faglig udvikling, seminarer og om alle former for uddannelse, du har deltaget i i tillæg til den oprindelige uddannelse (oplysningerne kan eksempelvis gøre det muligt for dig at undgå et krav om en egnethedsprøve). Hvis den kompetente myndighed er i tvivl om eller har spørgsmål vedrørende dokumenter, der er anført her, og som du har fremlagt, må den rejse spørgsmålet over for den tilsvarende myndighed i hjemlandet, som led i et administrativt samarbejde.
PunkttegnOplysninger om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar (navnet på eventuelt forsikringsselskab og policenummer).
PunkttegnNavneforandringsattest/vielsesattest (hvis det er relevant)

Bekræftede fotokopier

Med "bekræftede fotokopier" menes, at en myndighed har stemplet og underskrevet hver kopiside som bekræftelse af, at kopierne stemmer overens med de originale dokumenter, som du har vist. Du kan få denne bekræftelse hos en dansk myndighed (f.eks. kommune, jobcenter m.v.), hos den institution/myndighed, der har udstedt dokumentet, hos ambassaden/konsulatet i Danmark for det land, hvor dokumentet er udstedt, hos en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier. Hvis du ikke kan sende en bekræftet kopi, kan den kompetente myndighed kontrollere indholdet og ægtheden af eksamensbeviset, certifikatet og/eller personlige data.

Oversættelser

Du skal vedlægge oversættelser af de væsentlige dokumenter (erhvervsmæssige kvalifikationer, certifikat om erhvervede rettigheder, certifikater om erhvervserfaring og lignende). Uddannelsesbevis som læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, dyrlæge eller farmaceut fra et EU/EØS-land eller Schweiz, som er oplistet i bilag V til direktivet skal ikke oversættes.

Standarddokumenter såsom identitetskort, pas osv. skal heller ikke oversættes. Andre dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk skal ikke oversættes. Dokumenter, som er udstedt på andre sprog, skal oversættes til dansk eller engelsk. Enkelte myndigheder accepterer dokumenter på tysk og fransk, og du bør kontakte den kompetente myndighed, hvis det er relevant for dig. Du kan frit afgøre, i hvilken medlemsstat i EU/EØS du ønsker at få udført en oversættelse af de væsentlige dokumenter.

Din status som erhvervsudøver her i landet

Når du udøver dit erhverv her i landet, er du underlagt de faglige, fagretlige og administrative adfærdsregler, der gælder for erhvervet, herunder regler om definition af erhvervet, om brug af titlen, om grov forsømmelse i forhold til forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, såvel som de disciplinære regler, der gælder for alle personer, som udøver erhvervet i Danmark.


Dansk lovgivning

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen
Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som beskikket bygningssagkyndig på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Du kan finde reglerne på www.retsinformation.dk.
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Du kan finde regelsættet www.eur-lex.europa.eu

EU-direktiv(er) om gensidig anerkendelse:

2005/36/EF, Afsnit III, Kapitel II, Bilag IV (Anerkendelse på baggrund af erhvervserfaring)

Når du har ansøgt om autorisation

Her kan du læse mere om dine rettigheder i forbindelse med ansøgningen:

National klagemyndighed

Organisationer

Andre informationskilder


Indhold senest opdateret: 22-11-2022 08:08:00