Ansvarshavende aktuar

Kompetent myndighed

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: 33558282
Fax:
E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk
Web: http://www.finanstilsynet.dk/

Kontaktperson(er): Jens Henrik Laursen 33558398 finanstilsynet@ftnet.dk

Ansøgningsblanket

Hvis du vil etablere dig eller arbejde i længere tid i Danmark, skal du ansøge den kompetente myndighed om autorisation eller lignende offentlig godkendelse.

Dokumentationskrav

PunkttegnUddannelsesbeviser, som er relevante for dit erhverv
PunkttegnRedegørelse for den samlede varighed og indholdet af uddannelsen med angivelse af den tid (f.eks. timer, uger eller ECTS-point), der var afsat til hvert fag, og balancen mellem den teoretiske del og den praktiske del af uddannelsen, hvis uddannelsen består af begge dele
PunkttegnEvt. beviser for relevant erhvervserfaring, f. eks. lønsedler eller attester fra arbejdsgiverne med angivelse af den relevante erhvervsmæssige aktivitet og dennes varighed

Særlige betingelser for personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne

Personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne, skal have afsluttet en uddannelse der indeholder:
1) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,
2) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og
3) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

Eventuelle gebyrer

Der er ingen gebyrer forbundet med ansøgning om, at arbejde som aktuar i Danmark.

Hvis du er tjenesteyder fra et EU/EØS-land og vil arbejde midlertidigt og lejlighedsvist

Inden du første gang flytter til Danmark for at udføre tjenesteydelser, skal du sende en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed. Myndigheden kontrollerer dine erhvervskvalifikationer, før du kan begynde at levere tjenesteydelser i Danmark.

Du kan sandsynligvis sende anmeldelsen via Business in Denmark-portalen. Søg på den engelske erhvervsbetegnelse her: Business in Denmark: Self-service (nyt vindue).

Hvis du også agter at udføre midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i Danmark i løbet af det følgende år, skal du forny den forudgående anmeldelse.

Vedlæg følgende dokumenter, når du sender den første anmeldelse:

PunkttegnEn dateret og underskrevet erklæring om, at du ønsker at udøve dit erhverv midlertidigt og lejlighedsvis i Danmark. Husk at oplyse dit erhverv.
PunkttegnBekræftede fotokopier af dokumenter, som beviser dine erhvervsmæssige kvalifikationer (uddannelsesbeviser, kursusbeviser, bevis for erhvervserfaring, autorisationsbevis osv.).
PunkttegnRedegørelse for din uddannelse, herunder f.eks. uddannelsens samlede varighed, uddannelsens fag og deres omfang (f.eks. i ECTS-point), andelen af henholdsvis teoretisk og praktisk indhold, hvor dette er relevant, samt oplysninger om eventuel faglig erfaring, løbende faglig udvikling, seminarer og om alle former for uddannelse, du har deltaget i i tillæg til den oprindelige uddannelse (oplysningerne kan eksempelvis gøre det muligt for dig at undgå et krav om en egnethedsprøve). Hvis den kompetente myndighed er i tvivl om eller har spørgsmål vedrørende dokumenter, der er anført her, og som du har fremlagt, må den rejse spørgsmålet over for den tilsvarende myndighed i hjemlandet, som led i et administrativt samarbejde.

Bekræftede fotokopier

Med "bekræftede fotokopier" menes, at en myndighed har stemplet og underskrevet hver kopiside som bekræftelse af, at kopierne stemmer overens med de originale dokumenter, som du har vist. Du kan få denne bekræftelse hos en dansk myndighed (f.eks. kommune, jobcenter m.v.), hos den institution/myndighed, der har udstedt dokumentet, hos ambassaden/konsulatet i Danmark for det land, hvor dokumentet er udstedt, hos en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier. Hvis du ikke kan sende en bekræftet kopi, kan den kompetente myndighed kontrollere indholdet og ægtheden af eksamensbeviset, certifikatet og/eller personlige data.

Oversættelser

Du skal vedlægge oversættelser af de væsentlige dokumenter (erhvervsmæssige kvalifikationer, certifikat om erhvervede rettigheder, certifikater om erhvervserfaring og lignende). Uddannelsesbevis som læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, dyrlæge eller farmaceut fra et EU/EØS-land eller Schweiz, som er oplistet i bilag V til direktivet skal ikke oversættes.

Standarddokumenter såsom identitetskort, pas osv. skal heller ikke oversættes. Andre dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk skal ikke oversættes. Dokumenter, som er udstedt på andre sprog, skal oversættes til dansk eller engelsk. Enkelte myndigheder accepterer dokumenter på tysk og fransk, og du bør kontakte den kompetente myndighed, hvis det er relevant for dig. Du kan frit afgøre, i hvilken medlemsstat i EU/EØS du ønsker at få udført en oversættelse af de væsentlige dokumenter.

Din status som erhvervsudøver her i landet

Når du udøver dit erhverv her i landet, er du underlagt de faglige, fagretlige og administrative adfærdsregler, der gælder for erhvervet, herunder regler om definition af erhvervet, om brug af titlen, om grov forsømmelse i forhold til forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, såvel som de disciplinære regler, der gælder for alle personer, som udøver erhvervet i Danmark.


Dansk lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1305 af 28. november 2017 om ansvarshavende aktuar
Bekendtgørelse nr. 1014 af 28. oktober 2009 om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser
Bekendtgørelse nr. 1352 af 2. december 2013 om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Bekendtgørelse nr. 1012 af 28. oktober 2009 om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

For at kunne arbejde som ansvarshavende aktuar skal en person have afsluttet en uddannelse der indeholder:
1) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,
2) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og
3) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

EU-direktiv(er) om gensidig anerkendelse:

2005/36/EF, Afsnit III, Kapitel I (Den generelle ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser)

Når du har ansøgt om autorisation

Her kan du læse mere om dine rettigheder i forbindelse med ansøgningen:

National klagemyndighed

Organisationer

Den Danske Aktuarforening

Andre informationskilder


Indhold senest opdateret: 04-10-2021 14:03:00