Udskriv denne side

Tilbage til søgesiden

Arbejde som fører af mobile kraner over 30 tonsmeter


Kompetent myndighed:

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Telefon: 70121288
Fax: 70121289
E-mail:at@at.dk
Web: http://www.at.dk/

Kontaktperson(er): Arbejdstilsynet 70121288 at@at.dk

Ansøgningsblanket

Hvis du vil etablere dig eller arbejde i længere tid i Danmark, skal du ansøge den kompetente myndighed om autorisation eller lignende offentlig godkendelse.

Klik for at finde ansøgningsblanketten hos den kompetente myndighed. Vedlæg de dokumenter, der er nævnt nedenfor under Dokumentationskrav.

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land, kan du også sende dokumenterne i elektronisk form via Erhvervsstyrelsens "Business in Denmark"-side: Business In Denmark: Permits, licenses and authorisations.

Dokumentationskrav


Særlige betingelser for personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne

Personer, der har erhvervet deres kvalifikationer i et tredjeland, skal have deres erhvervsmæssige kvalifikationer forudgående kontrolleret af Arbejdstilsynet, før arbejde med svejsning må påbegyndes. Ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal indeholde følgende:

1. Bevis for nationalitet, fx kopi af pas
2. Navn, adresse og fødselsdato
3. Oplysninger om, hvorvidt det drejer sig om midlertidigt, lejlighedsvist eller fast arbejde
4. Navn og adresse på indsenderen, hvis det fx er virksomheden og ikke personen selv
5. Kopi af udenlandsk certifikat, uddannelsesbevis m.v., hvis der er lovkrav om uddannelse i det pågældende land. Såfremt der ikke er lovkrav om uddannelse/certifikat i det pågældende land, skal personer, der har uddannelsesbevis fra et tredjeland, kunne dokumentere 3 års erhvervserfaring indenfor de sidste 10 år.

Eventuelle gebyrer

Hvis du er tjenesteyder fra et EU/EØS-land og vil arbejde midlertidigt og lejlighedsvist

Du skal ikke anmelde dig til den kompetente myndighed, før du tager til Danmark for at udføre tjenesteydelser midlertidigt og lejlighedsvis.

Du kan muligvis sende dokumenterne i elektronisk form via BusinessInDenmark. Se her, om denne mulighed findes for dit erhverv: BusinessInDenmark: Search by professions.

Læs mere om reglerne for midlertidige tjenesteydere


Bekræftede fotokopier

Med "bekræftede fotokopier" menes, at en myndighed har stemplet og underskrevet hver kopiside som bekræftelse af, at kopierne stemmer overens med de originale dokumenter, som du har vist. Du kan få denne bekræftelse hos en dansk myndighed (f.eks. kommune, jobcenter m.v.), hos den institution/myndighed, der har udstedt dokumentet, hos ambassaden/konsulatet i Danmark for det land, hvor dokumentet er udstedt, hos en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier. Hvis du ikke kan sende en bekræftet kopi, kan den kompetente myndighed kontrollere indholdet og ægtheden af eksamensbeviset, certifikatet og/eller personlige data.

Oversættelser

Du skal vedlægge oversættelser af de væsentlige dokumenter (erhvervsmæssige kvalifikationer, certifikat om erhvervede rettigheder, certifikater om erhvervserfaring og lignende). Uddannelsesbevis som læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, dyrlæge eller farmaceut fra et EU/EØS-land eller Schweiz, som er oplistet i bilag V til direktivet skal ikke oversættes.

Standarddokumenter såsom identitetskort, pas osv. skal heller ikke oversættes. Andre dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk skal ikke oversættes. Dokumenter, som er udstedt på andre sprog, skal oversættes til dansk eller engelsk. Enkelte myndigheder accepterer dokumenter på tysk og fransk, og du bør kontakte den kompetente myndighed, hvis det er relevant for dig. Du kan frit afgøre, i hvilken medlemsstat i EU/EØS du ønsker at få udført en oversættelse af de væsentlige dokumenter.

Din status som erhvervsudøver her i landet

Når du udøver dit erhverv her i landet, er du underlagt de faglige, fagretlige og administrative adfærdsregler, der gælder for erhvervet, herunder regler om definition af erhvervet, om brug af titlen, om grov forsømmelse i forhold til forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, såvel som de disciplinære regler, der gælder for alle personer, som udøver erhvervet i Danmark.

Dansk lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1346 af 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Bekendtgørelse nr. 151 af 25. februar 2016 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Du kan finde teksterne på Retsinformation.dk.

EU-direktiv(er) om gensidig anerkendelse:

2005/36/EF, Afsnit III, Kapitel I (Den generelle ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser)

Når du har ansøgt om autorisation

Her kan du læse mere om dine rettigheder i forbindelse med ansøgningen:

Ansøgning efter EU-reglerne

Ansøgning, der ikke er omfattet af EU-reglerne

National klagemyndighed

Arbejdsmiljøklagenævnet

Organisationer

3F

Andre informationskilder

Europa-Kommissionens database over lovregulerede erhverv i EU/EØS og Schweiz


Indhold senest opdateret: 18-01-2018 10:32:00


Tilbage til søgesiden